KOMPAKTNI UREĐAJI 10-100 ES

LEGENDA:

01 – Reaktor sa komorama
02 – Kompresor sa upravljačkom jedinicom
A – Primarna prihvatna komora
B – Biološka komora
C – Taložna komora
D – Bazen za višak mulja

Tehnologija prečišćavanja
Tretman aktivnim muljem u cilju eliminacije ugljeničnih jedinjenja i istovremenom stabilizacijom mulja. Alternativno, proizvodimo i uređaje ovog kapaciteta sa SBR tehnologijom i denitrifikacijom. Uređaju se po zahtevu može dodati i jedinica za tercijalni tretman i hemijsko uklanjanje fosfora.

Princip rada
Komora A je namenjena za prihvat čvrstih materijala i po potrebi se čisti.
Komora B je biološka komora u kojoj se vrši aeracija s ciljem oksidacije ugljeničnih jedinjenja i stabilizacije milja. Istovremeno se u komori B, u određenoj meri, odvija i proces nitrifikacije i denitrifikacije. Voda gravitacijski iz komore B prelazi u komoru C gde se odvija taloženje aktivnog mulja. Mulj se mamut pumpom recirkuliše u biološku komoru B, a višak mulja se drugom mamut pumpom, povremeno evakuiše u komoru za višak mulja.
Efikasnost procesa zavisi od pravilnog definisanja ciklusa aeracije, recirkulacije i evakuacije viška mulja. Sva tri procesa mogu se odvijati istovremeno, redno ili kombinovano. Vreme trajanja aeracije treba definisati tako da se u biološkom bazenu održava koncentracija rastvorenog kiseonika 1,5 – 2,5 mg/lit. Ugradnjom merača rastvorenog kiseonika u biološkoj komori i njegovom spregnutom radu sa niskopritisnim kompresorom ovaj bitan elemenat procesa uvek se drži pod kontrolom. Zbog visoke cene merača rastvorenog kiseonika često se isti, za manje kapacitete, ne ugrađuje, već se ciklus definiše iskustveno za vreme trajanja probnog rada.
Kada koncentracija aktivnog mulja u biološkoj komori dostigne vrednost veću od dozvoljene, vrši se evakuacija istog mamut pumpom, u komoru D komoru za višak mulja.

Materijali za izradu
Reaktor sa komorama izrađujemo od polietilena, crnog čelika-antikoroziono zaštićenog, ili nerđajućeg čelika. Komora D izvodi se u betonskoj varijanti, ili od polietilena (ukopano). Kompresor i komandni ormar smešteni su u ostavi, podrumu ili drugoj pogodnoj prostoriji. Ukoliko ne postoji takav prostor oprema se smešta u zato namenski izgrađen prostor.

Veličine uređaja

Karakteristika Jedinica Veličina
Kapacitet ES 10 25 50 75 100
Protok m3/dan 2 5 10 15 20
Zapremina reaktora m3 3 7 12 18 24
Parametri efluenta Prosečno (mg/lit) Maksimalno (mg/lit)
BPK5 15 25
Suspendovane materija 20 30

Jedinica za tercijalni tretman

Voda nakon mehaničkog i biološkog tretmana gravitacijski dolazi u prihvatni rezervoar, odakle se pumpom baca u peščani filter pod pritiskom. Filtrirana voda odlazi u rezervoar čiste vode i preliva dalje u recipijent. Pranje filtera vrši se čistom vodom pod pritiskom, a po potrebi vodi za pranje dodaje se i već raspoloživi vazduh. Voda od pranja filtera odvodi se na početak procesa.

 

Procesom filtracije dobijaju se sledeći efekti:

 • smanjenje BPK5 do 60%
 • smanjenje suspendovanih materija do 65 %

Kao tercijalni tretman moguće je dodati i hemijski tertman nakon filtracije, ali to samo za slučaj zahteva recipijenta.

DEZINFEKCIJA
Često je u cilju zaštite okoline, obavezno izvršiti dezinfekciju prečišćene vode.
Uobičajena je dezinfekcija natrijumhipohloritom (Žavelova voda), hlorom ili UV dezinfekcijom.
Način dezinfekcije bira se na osnovu veličine uređaja, zahteva recipijenta, a uticajan je i faktor cene dezinfekcije.


Obim isporuke

 • dve potopljene pumpe za prihvatni šaht,
 • reaktor sa komorama,
 • lamelni kompresor sa komandnim ormarom,
 • aeroatori,
 • cevovodi za vodu i vazduh sa potrebnom armaturom,
 • mamut pumpa za recirkulaciju mulja,
 • mamut/potopljena pumpa za visak mulja.

Isporuka po zahtevu

 • lamelni kompresor,
 • merač protoka,
 • merač rastvorenog kiseonika,
 • jedinica za tercijalni tretman,
 • oprema za dezinfekciju,
 • komora za višak mulja.