TIP C – N – SM
eliminacija organskog zagađenja, nitifikacija i stabilizacija mulja

LEGENDA:

01 – Reaktor sa komorama
02 – Kompresor sa upravljačkom jedinicom
A – Biološka komora
B – Taložna komora
C – Merni šaht

Tehnologija prečišćavanja
Proces oksidacije ugljeničnih i azotnih jedinjenja odvija se u biološkoj komori koja se stalno aeriše uz održavanje koncentracije rastvorenog kiseonika između 1,5-2 mg/l. Vreme zadržavanja mulja u biološkoj komori je dugo, tako da se u istoj izvrši i stabilizacija mulja. Nakon bistrenja u taloznoj komori voda odlazi u recipijent ili na tercijalni tretman. Recirkulacija aktivnog mulja je stalna, a evakuacija viška mulja povremena. Ovako koncipirana tehnologija je sa aspekta rukovanja i održavanja uređaja najjednostavnija i zato ovakvi uređaji imaju najčešću primenu u praksi kod manjih kapaciteta.

Parametri efluenta

  Prosečno (mg/lit) Maksimalno (mg/lit)
BPK5 15 25
Suspendovane materija 20 30

Ukoliko se zahteva tercijalni tretman vode iza uređaja, dograđuje se jedinica za filtraciju i dezinfekciju. Po potrebi se dograđuje i jedinica za hemijsko uklanjanje fosfora

Jedinica za tercijalni tretman

Voda nakon mehaničkog i biološkog tretmana gravitacijski dolazi u prihvatni rezervoar, odakle se pumpom baca u peščani filter pod pritiskom. Filtrirana voda odlazi u rezervoar čiste vode i preliva dalje u recipijent. Pranje filtera vrši se čistom vodom pod pritiskom, a po potrebi vodi za pranje dodaje se i već raspoloživi vazduh. Voda od pranja filtera odvodi se na početak procesa.

Procesom filtracije dobijaju se sledeći efekti:

 • smanjenje BPK5 do 60%
 • smanjenje suspendovanih materija do 65 %

Kao tercijalni tretman moguće je dodati i hemijski tertman nakon filtracije, ali to samo za slučaj zahteva recipijenta.

DEZINFEKCIJA
Često je u cilju zaštite okoline, obavezno izvršiti dezinfekciju prečišćene vode.
Uobičajena je dezinfekcija natrijumhipohloritom (Žavelova voda), hlorom ili UV dezinfekcijom.
Način dezinfekcije bira se na osnovu veličine uređaja, zahteva recipijenta, a uticajan je i faktor cene dezinfekcije.


Obim isporuke

 • dve potopljene pumpe za prihvatni šaht,
 • reaktor sa komorama,
 • lamelni kompresor sa komandnim ormarom,
 • aeroatori,
 • cevovodi za vodu i vazduh sa potrebnom armaturom,
 • mamut pumpa za recirkulaciju mulja,
 • mamut/potopljena pumpa za visak mulja.

Isporuka po zahtevu

 • lamelni kompresor,
 • merač protoka,
 • merač rastvorenog kiseonika,
 • jedinica za tercijalni tretman,
 • oprema za dezinfekciju,
 • komora za višak mulja.