TIP C – N – D – SM
eliminacija organskog zagađenja, nitifikacija-denitrifikacija i stabilizacija mulja

TIp

LEGENDA:

01 – Reaktor sa komorama
02 – Kompresor sa upravljačkom jedinicom
A – Anoksična komora
B – Oksična, aeraciona komora
C – Taložna komora
D – Merni šaht

Tehnologija prečišćavanja
Tretman aktivnim muljem u cilju eliminacije ugljeničnih i azotnih jedinjenja uz istovremenu stabilizaciju mulja. Uređaj se po potrebi može dopuniti i jedinicom za tercijalni tretman koji se sastoji od filtracije i dezinfekcije, ili jedinicom za hemijsku eliminaciju fosfora.

Princip rada
Otpadna voda gravitaciono dolazi u prihvatni šaht sa potopljenim pumpama i rešetkom. Ukoliko postoje uslovi voda može direktno dolaziti u anoksičnu komoru i tada se uređaj izvodi bez prihvatnog šahta. Nakon odvajanja krupnih materijala u prihvatnom šahtu voda se prebacuje u anoksičnu komoru. U ovoj komori se istovremno ubacuje (recirkuliše) voda iz biološke komore i aktivni mulj. U anoksičnoj komori odvija se proces denitrifikacije i delimično uklanjanje fosfora. U biološkoj komori vrši se aeracija u cilju oksidacije ugljeničnih jedinjenja, nitrifikacije i stabilizacije mulja. Nakon taložne komore voda odlazi u recipijent ili na tercijalni tretman. Aktivni mulj iz taložne komore se recirkuliše u anoksičnu komoru, a višak mulja se evakuiše u ugušćivač-komoru za višak mulja.

Efikasnost procesa zavisi od:

 • urednog održavanja koncentracije rastvorenog kiseonika u aeracionom bazenu. Ovo se pouzdano postiže ugradnjom merača rastvorenog kiseonika i spregnutom radu kompresor-merač kiseonika.
 • količine recirkulisanog mulja i recirkulisane vode iz aeracionog bazena. U cilju mogućnosti uticanja na ove veličine poželjno je ugraditi pumpe sa promenljivim kapacitetom, tj. frekfentne regulatore.
 • eliminisanje fosfora iz vode odvija se uglavnom hemijskim tretmanom i u tom cilju uređaju se dodaje jedinica za pripremu i doziranje hemikalije (ferisulfat ili sl.).

Materijali za izradu
Reaktor sa komorama izrađujemo od polietilena, crnog čelika-antikoroziono zaštićenog, ili nerđajućeg čelika. Komora D izvodi se u betonskoj varijanti, ili od polietilena (ukopano). Kompresor i komandni ormar smešteni su u ostavi, podrumu ili drugoj pogodnoj prostoriji. Ukoliko ne postoji takav prostor oprema se smešta u zato namenski izgrađen prostor.

Parametri efluenta

  Prosečno (mg/lit) Maksimalno (mg/lit)
BPK5 15 25
Suspendovane materija 20 30
N-NH4 5 ≤7

Jedinica za tercijalni tretman

Voda nakon mehaničkog i biološkog tretmana gravitacijski dolazi u prihvatni rezervoar, odakle se pumpom baca u peščani filter pod pritiskom. Filtrirana voda odlazi u rezervoar čiste vode i preliva dalje u recipijent. Pranje filtera vrši se čistom vodom pod pritiskom, a po potrebi vodi za pranje dodaje se i već raspoloživi vazduh. Voda od pranja filtera odvodi se na početak procesa.

Procesom filtracije dobijaju se sledeći efekti:

 • smanjenje BPK5 do 60%
 • smanjenje suspendovanih materija do 65 %

Kao tercijalni tretman moguće je dodati i hemijski tertman nakon filtracije, ali to samo za slučaj zahteva recipijenta.

DEZINFEKCIJA
Često je u cilju zaštite okoline, obavezno izvršiti dezinfekciju prečišćene vode.
Uobičajena je dezinfekcija natrijumhipohloritom (Žavelova voda), hlorom ili UV dezinfekcijom.
Način dezinfekcije bira se na osnovu veličine uređaja, zahteva recipijenta, a uticajan je i faktor cene dezinfekcije.


Obim isporuke

 • dve potopljene pumpe za prihvatni šaht,
 • reaktor sa komorama,
 • lamelni kompresor sa komandnim ormarom,
 • aeroatori,
 • cevovodi za vodu i vazduh sa potrebnom armaturom,
 • mamut pumpa za recirkulaciju mulja,
 • mamut/potopljena pumpa za visak mulja.

Isporuka po zahtevu

 • lamelni kompresor,
 • merač protoka,
 • merač rastvorenog kiseonika,
 • jedinica za tercijalni tretman,
 • oprema za dezinfekciju,
 • komora za višak mulja.