PESKOLOVI

 

PREDTRETMAN OTPADNIH VODA 

Odvajanje peska, masnoća i otpada

Kompaktna jedinica Tip EPM namenjena je za izdvajanje otpadnog materijala, peska i masnoća iz otpadnih voda za manje kapacitete.

Naročito je zgodna za predtretman otpadnih voda iz septičkih jama koje pre upuštanja na gradski uređaj moraju biti predtretirane.

PESKOLOVI

PREDTRETMAN OTPADNIH VODA 

Odvajanje peska, masnoća i otpada

 

 

col_12_last]

Kompaktna jedinica Tip EPM

[/col_12_last]

Otpadna voda se iz autocisterne ili sabirnog šahta pumpom ubacuje u rotosito (2) potrebnog kapaciteta i željenog svetlog proreza na bubnju s= 2, 3.. mm.

Voda se flitrira kroz bubanj i odlazi u posudu (4).

Otpadni materijal izdvojen na rotirajućem bubnju skida se skidačem i ubacuje i spiralni kompaktor (3), gde se pere, cedi, presuje i izbacuje u kontejner.                            

Voda sa peskom i mastima zadržava se u dvokomornoj  posudi 5-6 min.

Zadržavanjem i mešanjem dobijaju se sledeći efekti:               

– izdvajanje peska u konusnom delu posude  > 95% krupnoće zrna iznad 0.2 mm,

– izdvajanje slobodnih masnoća > 75% u komori za masnoće, odakle se povremeno prazni preko ventila  u bure za masnoće  (6).

– voda oslobođena od peska i masnoća odlazi na dalji tretman, a pesak se pužnim transporterom (5) se evakuiše

u kontajner za pesak.

Efikasnost izdvajanja masnoća može se povećavati

primenom  neke od sledećih mogućnosti:

  1. b) ugradnjom aeratora ispod mešača u ulaznoj komori posude i uduvavanjem vazduha,
  2. c) ugradnjom aeratora u ulaznoj komori i uduvavanjem vazduha, a bez mesalice
  3. d) ugradnjom specijalne mešalice koja uvlači vazduh i flotira zonu mešanja

 

 

 

Kompaktna jedinica Tip EPMP

Kompaktna jedinica Tip EPMP

 

Za veće kapacitete, ili kada raspoloživi prostor  zahteva kompaktna jedinica može biti izvedena u varijantu Tip EPMP

1 – šahta, 2 – roto sito, 3 – kompaktor, 4.1 – posuda,  4.2-aeratori, 4.3-pužni transporter 4.4- skidač masti, 5- pužni transporter, 6 -kontejner  

Q  (m3/h)  – protok,                                   V  (m3)     – zapremina posude,

t (min)      – vreme zadržavanja,                Y(m/h)     – površinsko opterećenje,

v (m/sec)  – horizontalna brzina vode,       (m2)       – površina toka,

B (m)        – širina posude,                          L(m)        – dužina posude

Materijali: Oprema je izrađena od kvalitetnih materijala

AISI: 304, 316, 316L, 316Ti

 

 

 

 

 

 

PESKOLOVI-MASTOLOVI

Za  odvajanje peska i masnoća iz komunalnih otpadnih  voda većih naseljenih mesta, gradova, koriste se podužni

aerisani peskolovi  u betonskoj izvedbi. Dimenzionisanje elemenata građevinskog objekta vrši se prema projektnim kriterijima iz tabele u prilogu.

Zavisno od kapaciteta, optimalnih mera objekta i raspoloživog prostora usvajaju se peskolovi sa jednom ili dve komore. Najčešće se za veće kapacitete usvajaju peskolovi sa dve komore, izvedba A ili izvedba B.

Na raspolaganju su resenja  sa podužnim zgrtanjem ili sa usisavanjem peska.

Kod peskolova sa podužnim zgrtanjem, pesak  istaložen u kanalu zgrće se u jamu za pesak, a odatle vazdušnom (mamut) pumpom, ili potopljenom centrifugalnom pumpom prebacuje na klasirer u cilju pranja i dehidratacije.

Kod  usisnih peskolova na mostu su instalisane pumpe za usis peska iz kanala (mesavina peska i vode),i njegovo prebacivanje  u sabirni kanal.

Sabirni kanal ( u celicnoj ili betonskoj izvedbi) postavljen je celom dužinom bazena. Mešavina peska i vode iz kanala pumpom ili gravitacijski odvodi se na klasirer.

U cilju  efikasnog izdvajanja masnoća iz vode, duž komore za izdvajanje peska uduvava se komprimovani vazduh, koji izaziva  kružno kretanje vode i tako pospešuje izdvajanje masti, ali i održava organsku materiju u vodi, kako bi se ista u što manjoj meri izdvajala u peskolovu.

Izdvojene masti se zgrću u komoru za masti.

 

Materijali:

Materijal opreme iznad vode: Ugljenicni celik, toplocinkovan.

Materijal u kontaktu sa vodom:AISI 304 ili po zahtevu

PESKOLOVI-MASTOLOVI

 

PESKOLOVI-MASTOLOVI

 

PESKOLOVI-MASTOLOVI

 

 

 

 

 

Podužni aeraisani peskolovi     

Oprema podužnih aerisanih  peskolova

 

Podužni aeraisani peskolovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usisni peskolovi

Usisni peskolovi