KOMPAKTNI UREĐAJI 300-1000 ES

TIP C – N – D – SM
eliminacija organskog zagađenja, nitifikacija-denitrifikacija i stabilizacija mulja

LEGENDA:

01 – Rešetka
02 – Potpoljene pumpe
03 – Mešač
04 – Pumpa za recirkulaciju
05 – Merač rastvorenog kiseonika
06 – Pumpa za višak mulja
07 – Mamut pumpa za recirkulaciju
08 – Merač protoka
09 – Kompresori
10 – Upravljačka jedinica
A – Sabirni šaht
B – Anoksična komora
C – Reaktor
D – Taložnakomora
E – Merni šaht

Primenjena tehnologija prečišćavanja:
Oksidacija ugljenika i azota, denitrifikacija i stabilizacija mulja

Parametri efluenta

  Prosečno (mg/lit) Maksimalno (mg/lit)
BPK5 15 25
Suspendovane materija 20 30
CNtot 5 ≤7
CPtot 1 ≤1

Karakteristične vrednosti

Kapacitet (ES) Qd
[m3/d]
Organsko opterećenje
[kgBPK5/d]
VA

[m3]

VB

[m3]

VC

[m3]

VD

[m3]

N
[kW]
Q
kiseonika
[kg/d]
Q
vazduha
[kg/d]
H
vode
[m]
300 60 18 2 20 40 12 1,5 70 52 4,0
500 100 30 3 40 60 20 2,2 120 76 4,0
750 150 45 4 50 80 30 4,0 180 123 4,2
1000 200 60 6 70 120 40 5,5 240 198 4,5

Napomene:

  • Vrednosti iz tabele predstavljaju tipične vrednosti. Za svaki uređaj, a na osnovu analize otpadne vode, zahteva recipijenta, specifičnosti objekta i drugih parametara potrebno je sprovesti detaljan proračun.
  • Ako voda iz objekata (potrošača) može gravitaciono da stigne u anoksičnu komoru nije potrebno izvoditi sabirni šaht.
  • Tehnički je opravdano zajedno sa sabirnim šahtom izvesti i anoksičnu komoru.
  • Veličina i izgled upravljačkog objekta (zgrade) definiše se na osnovu zahteva i potreba, ambijenta gradnje, urbansitičkih zahteva i sl. Objekat se izvodi kao ukopan, delom ukopan ili nadzeman.