POSTROJENJA 1.000-10.000 ES

Oprema za tercijalni tretman

Voda nakon mehaničkog i biološkog tretmana gravitaciono dolazi u prihvatni rezervoar, odakle se pumpom baca u peščani filter pod pritiskom. Filtrirana voda odlazi u rezervoar čiste vode i preliva dalje u recipijent. Pranje filtera vrši se pumpom čistom vodom pod pritiskom, a po potrebi vodi za pranje dodaje se i već raspoloživi vazduh. Voda od pranja filtera odvodi se na početak procesa.

Procesom filtracije dobijaju se sledeći efekti:

 • smanjenje BPK5 do 60%,
 • smanjenje suspendovanih materija do 65 %.

Kao tercijalni tretman moguće je dodati i hemijski tertman nakon filtracije, ali to samo za slučaj zahteva recipijenta.

Dezinfekcija
Često je, u cilju zaštite okoline, obavezno izvršiti dezinfekciju prečišćene vode.
Uobičajena je dezinfekcija natrijumhipohloritom (Žavelova voda), hlorom ili UV dezinfekcija.
Način dezinfekcije bira se na osnovu veličine uređaja, zahteva recipijenta, a uticajan je i faktor cene dezinfekcije.

300ES
SBR

Obim isporuke

 • dve potopljene pumpe za prihvatni šaht,
 • reaktor sa komorama,
 • lamelni kompresor sa komandnim ormarom,
 • aeroatori,
 • cevovodi za vodu i vazduh sa potrebnom armaturom,
 • mamut pumpa za recirkulaciju mulja,
 • mamut/potopljena pumpa za visak mulja.

Isporuka po zahtevu

 • lamelni kompresor,
 • merač protoka,
 • merač rastvorenog kiseonika,
 • jedinica za tercijalni tretman,
 • oprema za dezinfekciju,
 • komora za višak mulja.