KOMPAKTNI UREĐAJI 300-1000 ES

TIP C – N – SM
eliminacija organskog zagađenja, nitifikacija-denitrifikacija i stabilizacija mulja

LEGENDA:

01 – Rešetka
02 – Potopljene pumpe
03 – Mešač
04 – Merač rastvorenog kiseonika
05 – Mamut pumpa za recirkulaciju
06 – Mamut pumpa za višak mulja
07 – Merač protoka
08 – Kompresori
09 – Upravljačka jedinica
A – Sabirni šaht
B – Reaktor
C – Taložna komora
D – Merni šaht

Primenjena tehnologija prečišćavanja:
Oksidacija ugljenika i azota, denitrifikacija i stabilizacija mulja

Parametri efluenta

  Prosečno (mg/lit) Maksimalno (mg/lit)
BPK5 15 25
Suspendovane materija 20 30

Karakteristične vrednosti

Kapacitet (ES) Qd
[m3/d]
Organsko opterećenje
[kgBPK5/d]
VA

[m3]

VB

[m3]

VC

[m3]

N
[kW]
Q
kiseonika
[kg/d]
Q
vazduha
[kg/d]
H
vode
[m]
300 60 18 2 60 12 1,5 70 52 4,0
500 100 30 3 100 20 2,2 120 76 4,0
750 150 45 4 150 30 4,0 180 123 4,2
1000 200 60 6 200 40 5,5 240 198 4,5

Napomene:

 • Vrednosti iz tabele predstavljaju tipične vrednosti. Za svaki uređaj, a na osnovu analize otpadne vode, zahteva recipijenta, specifičnosti objekta i drugih parametara potrebno je sprovesti detaljan proračun.
 • Ako voda iz objekata (potrošača) može gravitaciono da stigne u reaktor niije potrebno izvoditi sabirni šaht.
 • Veličina i izgled upravljačkog objekta (zgrade) definiše se na osnovu zahteva i potreba, ambijenta gradnje, urbansitičkih zahteva i sl. Objekat se izvodi kao ukopan, delom ukopan ili nadzeman.

Jedinica za tercijalni tretman

Voda nakon mehaničkog i biološkog tretmana gravitaciono dolazi u prihvatni rezervoar, odakle se pumpom baca u peščani filter pod pritiskom. Filtrirana voda odlazi u rezervoar čiste vode i preliva dalje u recipijent. Pranje filtera vrši se pumpom čistom vodom pod pritiskom, a po potrebi vodi za pranje dodaje se i već raspoloživi vazduh. Voda od pranja filtera odvodi se na početak procesa.

Procesom filtracije dobijaju se sledeći efekti:

 • smanjenje BPK5 do 60%,
 • smanjenje suspendovanih materija do 65 %.

Kao tercijalni tretman moguće je dodati i hemijski tertman nakon filtracije, ali to samo za slučaj zahteva recipijenta.

Dezinfekcija
Često je, u cilju zaštite okoline, obavezno izvršiti dezinfekciju prečišćene vode.
Uobičajena je dezinfekcija natrijumhipohloritom (Žavelova voda), hlorom ili UV dezinfekcija.
Način dezinfekcije bira se na osnovu veličine uređaja, zahteva recipijenta, a uticajan je i faktor cene dezinfekcije.

Obim isporuke

 • dve potopljene pumpe za prihvatni šaht,
 • reaktor sa komorama,
 • lamelni kompresor sa komandnim ormarom,
 • aeroatori,
 • cevovodi za vodu i vazduh sa potrebnom armaturom,
 • mamut pumpa za recirkulaciju mulja,
 • mamut/potopljena pumpa za visak mulja.

Isporuka po zahtevu

 • lamelni kompresor,
 • merač protoka,
 • merač rastvorenog kiseonika,
 • jedinica za tercijalni tretman,
 • oprema za dezinfekciju,
 • komora za višak mulja.