KOMPAKTNI UREĐAJI 100-300 ES

TIP SBR

LEGENDA:

01 – Reaktor sa komorama
02 – Kompresor sa upravljačkom jedinicom
A – Prihvatna komora
B – Aeraciono taložna komora
C – Merni šaht

Tehnologija prečišćavanja
Tehnološki proces oksidacije ugljeničnih i azotnih jedinjenja, denitrifikacija, stabilizacija mulja i bistrenje odvijaju se u reaktoru, komori B. Da bi se odigrali navedeni procesi u reaktoru moraju biti različiti uslovi. Za vreme oksidacije ugljeničnih i azotnih jedinjenja, te stabilizacije mulja vladaju oksični, a za vreme denitrifikacije anoksični uslovi. Taloženje se odvija u mirnom režimu, tj. onda kada se ne vrši aeracija komore B, bez obzira da li su u komori oksični ili anoksični uslovi. Da bi se u komori B, reaktoru odigrali navedeni procesi, redosled aktivnosti je sledeći:

 • komora B-reaktor se napuni šaržom sirove vode do visine H, uz stalnu aeraciju. Za vreme aeracije odvijaju se procesi oksidacije C i N jedinjenja. U komori se održava koncentracija rastvorenog kiseonika 1,5- 2,5 mg/lit sve dok se ne izvrši potpuna oksidacja. Ovo vreme je ciklus aeracije i traje Ta minuta.
 • potom se isključuje aeracija i počinje taloženje. Brzina talozenja je 1,85 m/satu. Nakon vremena taloženja Ts voda će se izbistriti za visinu ΔH pa se ta voda moze ispustiti u recipijent ili slati na tercijalni tretman. U reaktoru ostaje mešavina vode i mulja u visini H-ΔH. ΔH se u praksi kreće od 1/4 do 1/3 H. Vreme pražnjenja je Td.
 • za vreme dok se u reaktoru vrši aeracija, taloženje i pražnjenje (Ta+Ts+Td) voda koja dotiče na uređaj prihvata se u prihvatnoj komori A. U komori A vladaju anoksični uslovi. Ako iz reaktora B recirkulišemo u komoru A vodu gde su već oksidisna azotna jedinjenja to će efikasnost denitrifikacije biti značajno povećana.
 • obzirom da se u reaktoru B zadrzava mulj, odredjen broj ciklusa (dana), to se izvrši i stabilizacija. Višak aktivnog mulja se povremeno transportuje u šahtu za mulj u cilju ugušćivanja. Šaht za mulj se povremeno čisti-prazni.
 • ovaj uređaj je šarznog tipa i isticanje vode iz uređaja nije u kontiuitetu. Ukoliko se želi isticanje u kontiuitetu tada se uređaj izvodi sa 2 ili 4 reaktorske komore (karakteristično za veća postrojenja). Proces se odvija ciklično. Dok se u jednom reaktoru odvija aeracija Ta, to se u drugom reaktoru odvija proces taloženja i pražnjenja. Ovi procesi traju jednako, tj. Ta=Ts+Td.

Efikasnost procesa
Na efikasnost uređaja utiču pravilno definisana vremena faza ciklusa i održavanje oksičnih i anoksičnih uslova u komorama A i B. Proračunata vremena Ta, Ts i Td se memorišu u procesoru koji vodi rad uređaja, a u probnom radu vrši se eventualna korekcija. Korekcija se vrši i u slučaju promene uslova rada, opterećenja i sl. Zato je ovaj uređaj fleksibilan i uvek radi pouzdano uz uslov pravilnog rukovanja. Za uspešno rukovanje ovaj uređaj zahteva povećanu investiciju u mernoregulacionu opremu i to je razlog njegove ređe primene za manje kapacitete.

Parametri efluenta

  Prosečno (mg/lit) Maksimalno (mg/lit)
BPK5 15 25
Suspendovane materija 20 30
CNtot 5 ≤7
CPtot 1 ≤1

Jedinica za tercijalni tretman

Voda nakon mehaničkog i biološkog tretmana gravitacijski dolazi u prihvatni rezervoar, odakle se pumpom baca u peščani filter pod pritiskom. Filtrirana voda odlazi u rezervoar čiste vode i preliva dalje u recipijent. Pranje filtera vrši se čistom vodom pod pritiskom, a po potrebi vodi za pranje dodaje se i već raspoloživi vazduh. Voda od pranja filtera odvodi se na početak procesa.

Procesom filtracije dobijaju se sledeći efekti:

 • smanjenje BPK5 do 60%
 • smanjenje suspendovanih materija do 65 %

Kao tercijalni tretman moguće je dodati i hemijski tertman nakon filtracije, ali to samo za slučaj zahteva recipijenta.

DEZINFEKCIJA
Često je u cilju zaštite okoline, obavezno izvršiti dezinfekciju prečišćene vode.
Uobičajena je dezinfekcija natrijumhipohloritom (Žavelova voda), hlorom ili UV dezinfekcijom.
Način dezinfekcije bira se na osnovu veličine uređaja, zahteva recipijenta, a uticajan je i faktor cene dezinfekcije.


Obim isporuke

 • dve potopljene pumpe za prihvatni šaht,
 • reaktor sa komorama,
 • lamelni kompresor sa komandnim ormarom,
 • aeroatori,
 • cevovodi za vodu i vazduh sa potrebnom armaturom,
 • mamut pumpa za recirkulaciju mulja,
 • mamut/potopljena pumpa za visak mulja.

Isporuka po zahtevu

 • lamelni kompresor,
 • merač protoka,
 • merač rastvorenog kiseonika,
 • jedinica za tercijalni tretman,
 • oprema za dezinfekciju,
 • komora za višak mulja.