POSTROJENJA 1.000-10.000 ES

Oprema za sekundarni (biološki) tretman

TEHNOLOGIJA: C – N – SM
eliminacija organskog zagađenja, nitrifikacija i stabilizacija mulja
„produzena bioaeracija“

oprema

Standardna isporuka

 • oprema bioaeracionog bazena
  • kompresor (duvaljka),
  • aeratori (svećasti, tanjirasti ili panelni),
  • cevovod (crni toplocinkovani, nerđajući ili polietilenski),
  • armature i cevovodi
 • oprema taložnika
  • taložnik (betonski, polietilenski ili čelicni)
  • dovodni-odvodni cevovod (polietilenski, čelični)
  • centralna raspodelna cev (čelična, polietilenska)
  • prelivna traka sa koritom (čelik, polietilen)
  • mamut ili potopljene centrifugalne pumpe za recirkulaciju i višak mulja

Isporuka po zahtevu se odnosi na merno regulacionu opremu (merač rastvorenog kiseonika, merač protoka), komandni ormar, mešač u bioaeracionom bazenu, upravljačka kućica za smeštaj kompresora, ormara i laboratorije, laboratorijska oprema, i slično.

TEHNOLOGIJA C – N – D/N – SM
eliminacija organskog zagađenja, nitrifikacija, denitrifikacija i stabilizacija mulja

oprema

Standardna isporuka

 • oprema bioaeracionog bazena
  • kompresor (duvaljka),
  • aeratori (svećasti, tanjirasti ili panelni),
  • cevovod (crni toplocinkovani, nerđajući ili polietilenski),
  • armature i cevovodi
  • potopljena ili mamut pumpa za recirkulaciju
 • oprema taložnika
  • taložnik (betonski, polietilenski ili čelicni)
  • dovodni-odvodni cevovod (polietilenski, čelični)
  • centralna raspodelna cev (čelična, polietilenska)
  • prelivna traka sa koritom (čelik, polietilen)
  • mamut ili potopljene centrifugalne pumpe za recirkulaciju i višak mulja
 • oprema denitrifikacionog bazena
  • potopljena mešalica

Isporuka po zahtevu se odnosi na merno regulacionu opremu (merač rastvorenog kiseonika, merač protoka), komandni ormar, mešač u bioaeracionom bazenu, upravljačka kućica za smeštaj kompresora, ormara i laboratorije, laboratorijska oprema, i slično.

TEHNOLOGIJA: SBR
eliminacija organskog zagađenja, nitrifikacija, denitrifikacija i stabilizacija mulja

Standardna isporuka

 • upravljačka jedinica
 • prihvatni bazen
  • mešalica,
  • pumpa za ubacivanje u reaktor,
  • mernoregulaciona oprema
 • reaktor
  • sistem za aeraciju (kompresori, aeratori, cevovod i armature),
  • pumpa za recirkulaciju,
  • pumpa za višak mulja,
  • dekanter
  • mernoregulaciona oprema

Isporuka po zahtevu se odnosi na merno regulacionu opremu (merač rastvorenog kiseonika, merač protoka), laboratorijska oprema, i oprema za hemijsku eliminaciju fosfora, objekat za smeštaj kompresora, komandnog ormara, laboratorije.

FUNKCIONALNA ŠEMA TIPIČNIH REŠENJA

Tehnologija: Eliminacija organskog zagađenja, nitrifikacija i stabilizacija mulja

Kapacitet 1,000 ES

oprema

Kapacitet 2,500 ES

oprema

Kapacitet 5,000 – 10,000 ES

oprema

Tehnologija: Eliminacija organskog zagađenja, nitrifikacija, denitrifikacija i stabilizacija mulja

Kapacitet 1,000 – 2,500 ES

Kapacitet 2,000 – 10,000 ES

oprema

Tehnologija: SBR

Kapacitet 1,000 – 10,o00 ES

oprema