POSTROJENJA 1.000-10.000 ES

Primarni (mehanički) tretman

Prisecter

Sekundarni tretman

Tercijalni tretman

prisecter

Za tretman sanitarnih otpadnih voda iz:

 • naselja,
 • fabrika,
 • hotela,
 • kampova,
 • kasarni i sl.

na raspolaganju su kompaktna potrojenja kapaciteta od 1.000-10.000 ES.
U postrojenjima je integrisan mehanički i biološki tretman, a po potrebi dograđuje se tercijalni tretman.

Parametri efluenta Prosečno (mg/lit) Maksimalno (mg/lit)
BPK5 15 25
CNtot 5 ≤7
CPtot 1 ≤1

Zavisno od zahteva investitora, uslova izgradnje, zahteva recipijenta, održavanja i ostalog moguć je izbor tretmana jednom od tehnologija:

 • eliminacija organskog zagađenja i istovremena stabilizacija mulja,
 • eliminacija organskog zagađenja, nitrifikacija, denitrifikacija i istovremena stabilizacija mulja, i
 • SBR tehnologija.

Izbor tehnologije uvek treba prepustiti specijalisti koji procenjuje sve uslove izgradnje uključivo i ekonomičnost gradnje, složenost rukovanja i održavanja postrojenja.

Optimalnim vođenjem procesa, postrojenje radi bez neprijatnih mirisa.

Izvođenjem jedne od varijanti: ukopano, delom ukopano ili nadzemno postrojenje se lako uklapa u svaki ambijent.
Ugradnjom lamelnih ili rotacionih klipnih kompresora sa zaštitnom haubom postrojenje radi bez buke.

Dubinska aeracija štapnim, tanjirastim ili panelnim aeratorima garantuje visoku efikasnost aeracije.
Ugradnjom savremene mernoregulacione opreme proces se moze automatizovati u željenom obimu, voditi i održavati u optilanom rezimu rada.
Rukovanje opremom-uređajem od strane obučenih lica je jednostavno.

Naši kadrovi su uvek na raspolaganju za stručne savete.

MEHANIČKI TRETMAN

Za kapacitete do 10.000 ES tipičan mehanički tretman obuhvata:

 • izdvajanje krupnih materijala na automatskoj rešetci, ili kanalskom situ i
 • izdvajanje peska na peskolovu tipa PISTA.

Dizanje vode vrši se:

 • pužnim pumpama (kapaciteta većeg od 20 l/sec), ili
 • potopljenim centrifugalnim pumpama

Ukoliko se dizanje vode vrši potopljenim pumpama, uzvodno je potrebno ugraditi automatske rešetke, svetlog razmaka štapova oko 20 mm, dok se automatske rešetke kod dizanja vode pužnim pumpama ugrađuju iza pumpi.
Ispred pužnih pumpi preporučujemo ugradnju grubih, povremeno čišćenih rešetki (razmak štapova 75-100 mm), u cilju zaštite pumpi od krupnijih materijala.

Materijal izdvojen na rešetkama kod postrojenja do 10.000 ES uglavnom se odmah ubacuje u kontejner. Moguća su i rešenja da se materijal prethodno presuje.

Izdvajanje peska odvija se u peskolovu tipa PISTA. Pesak se evakuiše iz peskolova mamut pumpom u:

 • betonsku komoru pored peskolova,
 • silos za pesak, ili
 • u klasirer

Nadmuljna voda se uvek vraća u peskolov.
Nakon primarnog tretmana voda gravitaciono odlazi na sekundarni, biološki tretman.

SEKUNDARNI (BIOLOŠKI) TRETMAN

Za biološki tretman moguće je izabrati jednu od tehnologija:

 • SBR tehnologiju,
 • tehnologiju za uklanjanje ugljeničnih, azotnih i fosfornih jedinjenja kao i istovremenu stabilizaciju mulja, ili
 • tehnologiju za uklanjanje organskih (ugljeničnih) jedinjenja sa nitrifikacijom i stabilizacijom mulja.

Izbor tehnologije nije jednostavno pitanje. Tek iskusan specijalista na osnovu zahteva investitora, uslova gradnje i eksploatacije, te uporedne analize može predložiti optimalno rešenje.

Za slučaj potrebe, odnosno zahteva recipijenta, nakon biološkog dograđuje se tercijalni tretman.

TERCIJALNI TRETMAN

Tercijalni tretman obuhvata filtraciju na peščanim filterima, eliminaciju fosfora hemijskim tretmanom i dezinfekciju.

Dezinfekciju izvodimo:

 • Doziranjem natrijumhipohlorita (Žavelova voda),
 • Hlorisanje gasnim hlorom ili
 • UV dezinfekcija

UV dezinfekciju limitira samo cena izgradnje kao i cena održavanja u eksploataciji, a tehničkom smislu je superiorna.

TRETMAN MULJA

Za kapacitete do 1.000 ES višak stabilizovanog mulja se odlaže u silos-bazen za višak mulja sa povremenom dekantacijom. Tako ugušćen mulj ima do 5% suve materije.
Nadmuljna voda se uvek odvodi na početak procesa, a mulj se povremeno:

 • odvozi na najblize gradsko postrojenje, ili
 • odlaze na sušna polja radi dalje dehidracije

Dehidraciju mulja na 20-30% suve materije moguće je izvesti na trakastim ili centrifugalnim presama-dekanterima. Zbog cene izgradnje ovaj postupak primenjuje se tek kod kapaciteta iznad 5.000 ES.

Oprema za tretman stabilizovanog i ugušćenog mulja:

 • zavojne pumpe za transport mulja,
 • ugušćivač mulja sa mešanjem,
 • oprema za pripremu i doziranje polielektrolita,
 • dekanter (trakasti ili centrifuga)
 • pužni ili trakasti transporter za transport muljnog kolača,
 • kontejner
 • mernoregulaciona oprema

ISKUSTVENA NAPOMENA

U praksi je česta varijanta izvođenja postrojanja kapaciteta do 10.000 ES takva da se za mehanički tretman izgradi jedna jedinica , a za sekundarni, tretman dve paralelne jedinice. Ovo je naročito svrsishodno za turistička mesta, koja za vreme sezone imaju povećan kapacitet.

Fazna gradnja sekundarnog, biološkog tretmana, praktikuje se i za mesta sa ubrzanim razvojem u cilju jednostavnog povećanja kapaciteta.